Η σταύρωση του Κυρίου από δέκα από τους καλύτερους ζωγράφους. The crucifixion by ten of the greatest artists.